لیست قیمت محصولات گروه تولیدی گل آذین

گل آذین
گل آذین

لیست قیمت محصولات گروه تولیدی گل آذین

گل آذین

لیست قیمت محصولات گروه تولیدی گل آذین

اطلاعات تماس با مجموعه

گلدان های مربع اریکا

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
06 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا 1 35,000 25,000 10,000 15 240 65mm 65mm 58mm
08 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۲ 52,000 38,000 14,000 15 135 85mm 85mm 75mm
010 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۳ 86,000 65,000 21,000 15 90 110mm 110mm 95mm
012 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۴ 129,000 98,000 31,000 15 90 135mm 135mm 115mm
015 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۵ 226,000 180,000 46,000 15 80 155mm 155mm 155mm
020 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۶ 295,000 230,000 65,000 15 63 195mm 195mm 185mm
024 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۷ 475,000 380,000 95,000 15 32 240mm 240mm 200mm
025 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۸ 635,000 480,000 155,000 15 32 260mm 260mm 225mm
030 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۹ 685,000 530,000 155,000 15 24 290mm 290mm 250mm

گلدان های مربع اریکا

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
06 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا 1 35,000 25,000 10,000 15 240 65mm 65mm 58mm
08 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۲ 52,000 38,000 14,000 15 135 85mm 85mm 75mm
010 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۳ 86,000 65,000 21,000 15 90 110mm 110mm 95mm
012 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۴ 129,000 98,000 31,000 15 90 135mm 135mm 115mm
015 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۵ 226,000 180,000 46,000 15 80 155mm 155mm 155mm
020 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۶ 295,000 230,000 65,000 15 63 195mm 195mm 185mm
024 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۷ 475,000 380,000 95,000 15 32 240mm 240mm 200mm
025 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۸ 635,000 480,000 155,000 15 32 260mm 260mm 225mm
030 گلدان با زیرگلدانی مربع اریکا ۹ 685,000 530,000 155,000 15 24 290mm 290mm 250mm

گلدان های گرد کاملیا

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
108 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 2 43,000 31,000 12,000 15 180 70mm 70mm 80mm
110 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 3 57,000 42,000 15,000 15 108 85mm 85mm 100mm
112 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 4 86,000 64,000 22,000 15 60 110mm 110mm 120mm
115 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 5 127,000 96,000 31,000 15 48 130mm 130mm 145mm
120 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 6 169,000 131,000 38,000 15 108 155mm 155mm 185mm
122 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 7 225,000 176,000 49,000 15 100 185mm 185mm 215mm
125 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 8 336,000 261,000 75,000 15 60 210mm 210mm 245mm

گلدان های گرد کاملیا

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
108 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 2 43,000 31,000 12,000 15 180 70mm 70mm 80mm
110 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 3 57,000 42,000 15,000 15 108 85mm 85mm 100mm
112 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 4 86,000 64,000 22,000 15 60 110mm 110mm 120mm
115 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 5 127,000 96,000 31,000 15 48 130mm 130mm 145mm
120 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 6 169,000 131,000 38,000 15 108 155mm 155mm 185mm
122 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 7 225,000 176,000 49,000 15 100 185mm 185mm 215mm
125 گلدان با زیرگلدانی کاملیا 8 336,000 261,000 75,000 15 60 210mm 210mm 245mm

گلدان های گرد و براق ارکیده

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
163 گلدان با زیرگلدانی گرد ارکیده 3 73,000 54,000 19,000 24 208 140mm 140mm 115mm
164 گلدان با زیرگلدانی گرد ارکیده 4 98,000 73,000 25,000 24 156 165mm 165mm 135mm
165 گلدان با زیرگلدانی گرد ارکیده 5 142,000 112,000 30,000 24 144 190mm 190mm 160mm
166 گلدان با زیرگلدانی گرد ارکیده 6 197,000 156,000 41,000 24 90 240mm 240mm 200mm
167 گلدان با زیرگلدانی گرد ارکیده 7 356,000 278,000 78,000 24 60 285mm 285mm 235mm

گلدان های گرد و براق ارکیده

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
163 گلدان با زیرگلدانی گرد ارکیده 3 73,000 54,000 19,000 24 208 140mm 140mm 115mm
164 گلدان با زیرگلدانی گرد ارکیده 4 98,000 73,000 25,000 24 156 165mm 165mm 135mm
165 گلدان با زیرگلدانی گرد ارکیده 5 142,000 112,000 30,000 24 144 190mm 190mm 160mm
166 گلدان با زیرگلدانی گرد ارکیده 6 197,000 156,000 41,000 24 90 240mm 240mm 200mm
167 گلدان با زیرگلدانی گرد ارکیده 7 356,000 278,000 78,000 24 60 285mm 285mm 235mm

گلدان های زمرد

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
183 گلدان با زیرگلدانی گرد زمرد 3 130,000 12 182 150mm 150mm 135mm
184 گلدان با زیرگلدانی گرد زمرد 4 236,000 12 90 180mm 180mm 170mm

گلدان های زمرد

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
183 گلدان با زیرگلدانی گرد زمرد 3 130,000 12 182 150mm 150mm 135mm
184 گلدان با زیرگلدانی گرد زمرد 4 236,000 12 90 180mm 180mm 170mm

زیرگلدانی های ارکیده

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
168 زیری ارکیده 8 98,000 100 255mm 255mm 30mm
169 زیری ارکیده 9 142,000 50 290mm 290mm 32mm
170 زیری ارکیده 10 181,000 50 335mm 335mm 39mm
171 زیری ارکیده 11 201,000 50 370mm 370mm 4mm

زیرگلدانی های ارکیده

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
168 زیری ارکیده 8 98,000 100 255mm 255mm 30mm
169 زیری ارکیده 9 142,000 50 290mm 290mm 32mm
170 زیری ارکیده 10 181,000 50 335mm 335mm 39mm
171 زیری ارکیده 11 201,000 50 370mm 370mm 4mm

گلدان های خود آبیار

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
215 گلدان آبیار کوچک 146,000 - - 12 70 155mm 155mm 130mm -
218 گلدان آبیار متوسط 246,000 - - 12 36 190mm 190mm 160mm -
222 گلدان آبیار بزگ 344,000 - - 12 36 225mm 225mm 190mm -

گلدان های خود آبیار

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
215 گلدان آبیار کوچک 146,000 - - 12 70 155mm 155mm 130mm -
218 گلدان آبیار متوسط 246,000 - - 12 36 190mm 190mm 160mm -
222 گلدان آبیار بزگ 344,000 - - 12 36 225mm 225mm 190mm -

گلدان های آویز مارانتا

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت دسته
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
315 گلدان با دسته آویز مارانتا 1 105,000 75,500 29,500 12 216 165mm 165mm 80mm -
320 گلدان با دسته آویز مارانتا 2 167,000 137,500 29,500 12 96 215mm 215mm 155mm -
325 گلدان با دسته آویز مارانتا 3 246,000 207,500 38,500 12 96 265mm 265mm 135mm -
330 گلدان با دسته آویز مارانتا 4 400,000 323,000 77,000 12 48 320mm 320mm 175mm -

گلدان های آویز مارانتا

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت دسته
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
315 گلدان با دسته آویز مارانتا 1 105,000 75,500 29,500 12 216 165mm 165mm 80mm -
320 گلدان با دسته آویز مارانتا 2 167,000 137,500 29,500 12 96 215mm 215mm 155mm -
325 گلدان با دسته آویز مارانتا 3 246,000 207,500 38,500 12 96 265mm 265mm 135mm -
330 گلدان با دسته آویز مارانتا 4 400,000 323,000 77,000 12 48 320mm 320mm 175mm -

گلدان های دیواری اَقاقیا

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
425 گلدان با زیرگلدانی دیواری اقاقیا 1 145,000 - - 24 160 250mm 130mm 150mm -
430 گلدان با زیرگلدانی دیواری اقاقیا 2 222,000 - - 12 84 300mm 150mm 170mm -
435 گلدان با زیرگلدانی دیواری اقاقیا 3 324,000 - - 12 54 350mm 175mm 200mm -
440 گلدان با زیرگلدانی دیواری اقاقیا 4 440,000 - - 12 36 400mm 200mm 240mm -

گلدان های دیواری اَقاقیا

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
425 گلدان با زیرگلدانی دیواری اقاقیا 1 145,000 - - 24 160 250mm 130mm 150mm -
430 گلدان با زیرگلدانی دیواری اقاقیا 2 222,000 - - 12 84 300mm 150mm 170mm -
435 گلدان با زیرگلدانی دیواری اقاقیا 3 324,000 - - 12 54 350mm 175mm 200mm -
440 گلدان با زیرگلدانی دیواری اقاقیا 4 440,000 - - 12 36 400mm 200mm 240mm -

گلدان های گرد آزالیا

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
525 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 1 277,000 233,000 44,000 12 50 250mm 250mm 200mm -
530 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 2 422,000 340,000 82,000 12 40 300mm 300mm 230mm -
535 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 3 580,000 467,000 113,000 12 24 350mm 350mm 285mm -
540 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 4 905,000 735,000 170,000 6 - 420mm 420mm 345mm -

گلدان های گرد آزالیا

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
525 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 1 277,000 233,000 44,000 12 50 250 250 200 -
530 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 2 422,000 340,000 82,000 12 40 300 300 230 -
535 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 3 580,000 467,000 113,000 12 24 350 350 285 -
540 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 4 905,000 735,000 170,000 6 - 420 420 345 -

گلدان های مستطیلی

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
525 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 1 277,000 233,000 44,000 12 50 250mm 250mm 200mm -
530 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 2 422,000 340,000 82,000 12 40 300mm 300mm 230mm -
535 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 3 580,000 467,000 113,000 12 24 350mm 350mm 285mm -
540 گلدان با زیرگلدانی گرد آزالیا 4 905,000 735,000 170,000 6 - 420mm 420mm 345mm -

گلدان های مستطیلی

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
603 گلدان باکس مستطیلی بنفشه 3 222,000 155,000 67,000 12 72 340mm 114mm 90mm -
604 گلدان باکس مستطیلی بنفشه 4 384,000 281,000 103,000 12 36 420mm 140mm 120mm -
605 گلدان باکس مستطیلی بنفشه 5 535,000 370,000 165,000 12 36 500mm 165mm 140mm -
606 گلدان باکس مستطیلی بنفشه 6 884,000 626,000 258,000 12 24 620mm 170mm 210mm -
607 گلدان باکس مستطیلی بنفشه 7 1,314,000 1,032,000 282,000 6 6 670mm 258mm 220mm -

گلدان های کاکتوسی

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
621 گلدان با زیرگلدانی باکس کاکتوسی 1 63,000 39,000 24,000 24 168 130mm 65mm 58mm -
622 گلدان با زیرگلدانی باکس کاکتوسی 2 92,000 63,000 29,000 24 144 170mm 85mm 75mm -
623 گلدان با زیرگلدانی باکس کاکتوسی 3 139,000 98,000 41,000 24 72 220mm 110mm 95mm -

گلدان های کاکتوسی

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
621 گلدان با زیرگلدانی باکس کاکتوسی 1 63,000 39,000 24,000 24 168 130mm 65mm 58mm -
622 گلدان با زیرگلدانی باکس کاکتوسی 2 92,000 63,000 29,000 24 144 170mm 85mm 75mm -
623 گلدان با زیرگلدانی باکس کاکتوسی 3 139,000 98,000 41,000 24 72 220mm 110mm 95mm -

گلدان بنسای

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
633 گلدان با زیرگلدانی مدل بنسای 251,000 153,000 98,000 12 48 290mm 220mm 80mm -

گلدان بنسای

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
633 گلدان با زیرگلدانی مدل بنسای 251,000 153,000 98,000 12 48 290mm 220mm 80mm -

گلدان نرده ای

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
642 گلدان با زیرگلدانی مدل نرده ای 618,000 540,000 78,000 15 36 30mm 300mm 280mm -

گلدان نرده ای

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
قیمت گلدان
(ریال)
قیمت زیری
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
642 گلدان با زیرگلدانی مدل نرده ای 618,000 540,000 78,000 15 36 30mm 300mm 280mm -

دسته آویز گلدان

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
303 دسته آویز کوچک 29,500 96 500 - - 470mm -
304 دسته آویز بزرگ 38,500 96 400 - - 540mm -

دسته آویز گلدان

کد کالا نام کالا بهای واحد
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
303 دسته آویز کوچک 29,500 96 500 - - 470mm -
304 دسته آویز بزرگ 38,500 96 400 - - 540mm -

سایر محصولات

نام کالا بهای واحد
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
اتیکت 85,000 50 1000 60mm 45mm 55mm -
باکس رز 468,000 12 16 150mm 150mm 130mm -
باکس رز درب دار 633,000 12 12 150mm 150mm 150mm -
آکواریوم 468,000 12 16 150mm 15mm 130mm -

سایر محصولات

نام کالا بهای واحد
(ریال)
تعداد در بسته تعداد در کارتن ابعاد تقریبی(سانتی متر)
طول عرض ارتفاع قطر
اتیکت 85,000 50 1000 60mm 45mm 55mm -
باکس رز 468,000 12 16 150mm 150mm 130mm -
باکس رز درب دار 633,000 12 12 150mm 150mm 150mm -
آکواریوم 468,000 12 16 150mm 15mm 130mm -