اطلاعات ترانس

اطلاعات کنتورها

کنتور مرجع ترانس
کنتور روشنایی معابر

اطلاعات بارگیری

بار کل

بار فیدرهای فشارضعیف

بار فیدرهای روشنایی معابر